Испит 2011 – Математика

У списку који следи дата су решења задатака из математике са сајта http://ucislobodno.com/.

ОСНОВНИ НИВО

Бројеви и операције са њима

Задатак 1

Задатак 6

Задатак 11

Задатак 16

Задатак 21

Задатак 26

Задатак 2

Задатак 7

Задатак 12

Задатак 17

Задатак 22

Задатак 27

Задатак 3

Задатак 8

Задатак 13

Задатак 18

Задатак 23

Задатак 28

Задатак 4

Задатак 9

Задатак 14

Задатак 19

Задатак 24

Задатак 29

Задатак 5

Задатак 10

Задатак 15

Задатак 20

Задатак 25

Задатак 30

Алгебра и функције

Задатак 31

Задатак 36

Задатак 41

Задатак 46

Задатак 32

Задатак 37

Задатак 42

Задатак 47

Задатак 33

Задатак 38

Задатак 43

Задатак 48

Задатак 34

Задатак 39

Задатак 44

Задатак 49

Задатак 35

Задатак 40

Задатак 45

Задатак 50

Геометрија

Задатак 51

Задатак 56

Задатак 61

Задатак 66

Задатак 71

Задатак 76

Задатак 52

Задатак 57

Задатак 62

Задатак 67

Задатак 72

Задатак 77

Задатак 53

Задатак 58

Задатак 63

Задатак 68

Задатак 73

Задатак 78

Задатак 54

Задатак 59

Задатак 64

Задатак 69

Задатак 74

Задатак 79

Задатак 55

Задатак 60

Задатак 65

Задатак 70

Задатак 75

Задатак 80

Мерење

Задатак 81

Задатак 86

Задатак 91

Задатак 96

Задатак 82

Задатак 87

Задатак 92

Задатак 97

Задатак 83

Задатак 88

Задатак 93

Задатак 98

Задатак 84

Задатак 89

Задатак 94

Задатак 99

Задатак 85

Задатак 90

Задатак 95

Задатак 100

Обрада података

Задатак 101

Задатак 106

Задатак 111

Задатак 116

Задатак 102

Задатак 107

Задатак 112

Задатак 117

Задатак 103

Задатак 108

Задатак 113

Задатак 118

Задатак 104

Задатак 109

Задатак 114

Задатак 119

Задатак 105

Задатак 110

Задатак 115

Задатак 120

СРЕДЊИ НИВО

Бројеви и операције са њима

Задатак 121

Задатак 126

Задатак 131

Задатак 136

Задатак 122

Задатак 127

Задатак 132

Задатак 137

Задатак 123

Задатак 128

Задатак 133

Задатак 138

Задатак 124

Задатак 129

Задатак 134

Задатак 139

Задатак 125

Задатак 130

Задатак 135

Задатак 140

Алгебра и функције

Задатак 141

Задатак 146

Задатак 151

Задатак 156

Задатак 161

Задатак 142

Задатак 147

Задатак 152

Задатак 157

Задатак 162

Задатак 143

Задатак 148

Задатак 153

Задатак 158

Задатак 163

Задатак 144

Задатак 149

Задатак 154

Задатак 159

Задатак 164

Задатак 145

Задатак 150

Задатак 155

Задатак 160

Задатак 165

Геометрија

Задатак 166

Задатак 171

Задатак 176

Задатак 181

Задатак 186

Задатак 167

Задатак 172

Задатак 177

Задатак 182

Задатак 187

Задатак 168

Задатак 173

Задатак 178

Задатак 183

Задатак 188

Задатак 169

Задатак 174

Задатак 179

Задатак 184

Задатак 189

Задатак 170

Задатак 175

Задатак 180

Задатак 185

Задатак 190

Мерење

Задатак 191

Задатак 196

Задатак 201

Задатак 192

Задатак 197

Задатак 202

Задатак 193

Задатак 198

Задатак 203

Задатак 194

Задатак 199

Задатак 204

Задатак 195

Задатак 200

Задатак 205

Обрада података

Задатак 206

Задатак 211

Задатак 216

Задатак 207

Задатак 212

Задатак 217

Задатак 208

Задатак 213

Задатак 218

Задатак 209

Задатак 214

Задатак 219

Задатак 210

Задатак 215

Задатак 220

НАПРЕДНИ НИВО

Бројеви и операције са њима

Задатак 221

Задатак 226

Задатак 222

Задатак 227

Задатак 223

Задатак 228

Задатак 224

Задатак 229

Задатак 225

Задатак 230

Алгебра и функције

Задатак 231

Задатак 236

Задатак 241

Задатак 246

Задатак 232

Задатак 237

Задатак 242

Задатак 247

Задатак 233

Задатак 238

Задатак 243

Задатак 248

Задатак 234

Задатак 239

Задатак 244

Задатак 249

Задатак 235

Задатак 240

Задатак 245

Задатак 250

Геометрија

Задатак 251

Задатак 256

Задатак 261

Задатак 266

Задатак 271

Задатак 276

Задатак 252

Задатак 257

Задатак 262

Задатак 267

Задатак 272

Задатак 277

Задатак 253

Задатак 258

Задатак 263

Задатак 268

Задатак 273

Задатак 278

Задатак 254

Задатак 259

Задатак 264

Задатак 269

Задатак 274

Задатак 279

Задатак 255

Задатак 260

Задатак 265

Задатак 270

Задатак 275

Задатак 280

Мерење

Задатак 281

Задатак 282

Задатак 283

Задатак 284

Задатак 285

Обрада података

Задатак 286

Задатак 291

Задатак 296

Задатак 301

Задатак 287

Задатак 292

Задатак 297

Задатак 302

Задатак 288

Задатак 293

Задатак 298

Задатак 303

Задатак 289

Задатак 294

Задатак 299

Задатак 304

Задатак 290

Задатак 295

Задатак 300

Задатак 305

ПРИМЕРИ ЗА ДЕО ТЕСТА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ КОЈИ ЋЕ САДРЖАТИ НОВЕ, НЕОБЈАВЉЕНЕ ЗАДАТКЕ

Задатак 306

Задатак 311

Задатак 316

Задатак 321

Задатак 326

Задатак 307

Задатак 312

Задатак 317

Задатак 322

Задатак 327

Задатак 308

Задатак 313

Задатак 318

Задатак 323

Задатак 328

Задатак 309

Задатак 314

Задатак 319

Задатак 324

Задатак 329

Задатак 310

Задатак 315

Задатак 320

Задатак 325

Задатак 330

 

Comments