ЗАВРШНИ ИСПИТ – ЈУН 2012. год.

поставио/ла ОШ ХРШ Информатика и рачунарство 14.01.2012. 11:55
Ученици, који у школској 2011/2012. години похађају VIII разред основне школе чине другу генерацију ученика која полаже завршни испит из два предмета: српског односно матерњег језика и математике.
Тестови из оба предмета ће садржати 25% потпуно познатих задатака, претходно објављених у збирци задатака, 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака који су већ објављени у збирци задатака и 50% задатака чији садржаји и решења нису садржани у збирци.

Припреме за завршни испит

Ученици VIII разреда су полагали иницијални тест из српског језика и математике. Иницијално тестирање је спроведено како би се омогућило:
 • вредновање ученичких постигнућа путем задатака који захтевају различите компетенције ученика;
 • упознавање ученика са различитим типовима задатака који се дају у тестовима, као и њихово навикавање на различите ситуације тестирања;
 • упознавања предметних наставника са постигнућима ученика ради адекватног програмирања рада;
 • коришћења резултата тестирања у даљем планирању активности у припремању ученика за полагање завршног испита.
Поред десет часова припремне наставе из српског језика и математике, као део припреме за полагање завршног испита, ученици ће у мају 2012. године, имати и пробни тест, уз верну симулацију завршног испита.

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И МОГУЋИ ОДГОВОРИ

ОПШТА ПИТАЊА

1. Колико у Србији има ученика осмог разреда?
У Србији има око 80,000 ученика осмог разреда.
2. Шта су то образовни стандарди?
Образовни стандарди су искази који описују знање и вештине које очекујемо да ученик покаже на одређеном нивоу постигнућа. Они садрже описе суштинских знања и умења која ученици треба да поседују на крају одређеног нивоа образовања. То су она знања и вештине која су важна за наставак даљег школовања, али и за сналажење у свакодневном животу.
Завршни испит заснован је на образовним стандардима за крај обавезног образовања, који су дефинисани на три нивоа постигнућа – основном, средњем и напредном нивоу. Нивои образовних стандарда описују захтеве различите тежине, од једноставнијих ка сложеним. Сваки наредни ниво подразумева да је ученик овладао знањима и вештинама са претходног нивоа.
Основни ниво постигнућа чине знања, вештине и способности којима је овладало више од 80% ученика, средњи ниво постигнућа чине знања, вештине и способности којима је овладало око 50% ученика, а напредним нивоом постигнућа овладало је око 20% најбољих ученика.
У тестовима које ће ученици решавати на завршном испиту наћи ће се задаци којима се испитује оствареност образовних стандарда са основног, средњег и напредног нивоа, дакле, пред ученицима ће се наћи задаци различите тежине и сложености. Тестови су конципирани тако да обухвате све нивое знања и све садржаје који су процењени као темељни и од суштинског значаја за наставак школовања.
3. Када су усвојени образовни стандарди и зашто?
Национални просветни савет донео је (усвојио) 19.маја 2009.год. Образовне стандарде за крај основног образовања, што је био услов да се приступи изради Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању. Завршним испитом процењује се у којој мери је ученик достигао образовне стандарде за крај основног образовања. У Закону о основама система образовања и васпитања утвђено је да се питања за завршни испит формулишу, тј. уређују на основу стандарда за крај основног образовања.

ОПШТА ПИТАЊА О ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

4. По чему се завршни испит разликује од квалификационог?
 • Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици. До сада су квалификациони испит полагали само ученици који настављају образовање у четворогодишњој средњој школи.
 • Квалификациони испит ученици су полагали из српског, односно матерњег језика и математике. Завршни испит састојаће се у финалном облику (шк.2013/14.) из три теста: српски/матерњи језик, математика и комбиновани тест из наука (природне и друштвене - физика, хемија, биологија, историја и географија)
 • Завршни испит у свом финалном моделу састављен је само од непознатих задатака
 • Завршни испит испитује степен усвојености образовних стандарда за крај основног образовања. Реч је о националним стандардима. Дакле, први пут се постигнућа ученика проверавају у односу на постављене стандарде.
 • Завршни испит прилагођен је ученицима са сметњама у развоју
 • Резултати завршног испита биће коришћени за побољшање квалитета наставе и учења на нивоу појединачних школа, општине, округа, школске управе и на националном нивоу.
 • Школе су дужне да организују припрему ученика за полагање завршног испита
Основни недостаци квалификационог испита били су, на пример, да се ученици и школе фокусирају само на учење српског, одосно матерњег језика и математике. Поред тога, припрема ученика за полагање квалификационог испита подразумевала је постојање збирки задатака, које су се објављивале неколико месеци пре квалификационог испита, а пред ученицима су се на тестовима налазили задаци из тих збирки, углавном потпуно исти или са мањим изменама. Овакав приступ имао је веома негативан утицај на процес учења и припемања ученика за полагање.
5. Зашто се полаже завршни испит, ако не постоји праг знања?
Завршни испит има функцију сведочанства о усвајању темељних знања, умења и компетенција током основног основног образовања и треба повратно да утиче на начин учења у току целог основног образовања. Три су функције завршног испита:
a) Сертификација - Испит служи за издавање дипломе или сертификата којим се потврђује да је ученик са успехом завршио основно образовање.
b) Селекција кандидата - Завршни испит улази у број поена с којим ученици конкуришу приликом уписа у средње школе (од 100 поена 40 поена носи успех на завршном испиту а 60 успех из појединих разреда)
c) Евалуација система образовања - На основу резултата које ученици постигну добиће се слика о томе какав је квалитет образовања и колике су разлике у образовним постигнућима између различитих група ученика (регионалне разлике, полне, урбано-руралне итд). Такви подаци омогућиће нам да предложимо и предузмемо мере које би побољшали квалитет образовног система.
6. Како ће изгледати завршни испит у школама за таленте попут Филолошке, Математичке гимназије или у уметничким школама?
На завршни испит морају да изађу сви ученици осмих разреда. Поред завршног испита, ученици који уписују уметничке и одређене стручне школе полажу и пријемни испит за проверу изузетних способности.
7. Како ће изгледати завршни испит за ученике који раде по ИОП-у (индивидуални образовни план)?
Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу завршни испит, у складу са њиховим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева одређена врста инвалидитета. Одлука о врсти и начинима прилагођавања за ученика треба да се донесе на основу образложеног захтева школе, са одговарајућом документацијом и заједничким смерницама и препорукама о прилагођавању.
У припреми завршног испита за децу са сметња у развоју и инвалидитетом, могуће су различите врсте прилагођавања завршног испита, које обухватају: ослобађање од испита или дела испита који ученик због врсте и степена сметње у развоју не може полагати; прилагођен испитни материјал (Брајево писмо, графичко преобликовање); језичко преобликовање испита; прилагођавање задатака; различита помагала; прилагођену опрему; употребу посебне опреме; просторно прилагођавање; испит ван школе (у кући ученика, у некој другој установи итд.); испит у посебном простору; продужено време за полагање испита; ангажовање личног асистента, неговатеља итд.
8. Колико бодова ученик може да освоји на завршном испиту?
Ученик по основу успеха на завршном испиту може да оствари највише 40 бодова, а по основу општег успеха највише 60 бодова.
9. Када ће завршни испит бити реализован у пуном обиму и шта то конкретно значи?
Због потребе да се образовни систем припреми за увођење завршног испита, промене се уводе постепено. У наредних неколико година постепено ће се повећавати број непознатих задатака, односно задатака које ће ученици први пут решавати на тесту, тако да на завршном испиту за школску 2013/2014. годину неће бити задатака које су ученици користили током припреме за полагање.
Садржај завршног испита по програмима за школску 2011/2012, 2012/2013. и 2013/2014. годину постепено се мења до школске 2013/2014. године, по обиму и структури, и то повећањем броја предмета који се полажу и повећањем броја непознатих испитних задатака у тестовима.
Ученици који завршни испит полажу након завршетка наставне 2011/2012. године, тај испит полажу из два предмета, и то српски, односно матерњи језик и математика. Тестови ће имати 25% потпуно познатих задатака, претходно објављених у збирци задатака, 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака насталих делимичном изменом задатака који су већ објављени у збирци задатака и 50% задатака чији садржаји и решења нису садржани у збирци.
Завршни испит за ученике који тај испит полажу након завршетка наставне 2012/2013. године састојаће се од два предмета, и то српски, односно матерњи језик и математика, а тестови завршног испита имаће 25% делимично познатих задатака и 75% потпуно непознатих задатака.
Ученици који заврше осми разред у школској 2013/2014. години полажу завршни испит употребом теста из предмета српски језик, односно матерњи језик, математика и употребом комбинованог теста из наставних предмета и то: историје, географије, биологије, физике и хемије. Тестови завршног испита састављени су од непознатих задатака.
Заступљеност појединачних предмета у комбинованом тесту структуирана је према проценту заступљености у наставном плану од петог до осмог разреда.
10. Који је однос задатака основног, средњег, тј. напредног нивоа у тестовима на завршном испиту?
Половина задатака на тестовима биће са основног нивоа, а друга половина са средњег и напредног нивоа.
11. Како изгледају ови испити у земљама у окружењу?
Слични испити постоје и у земљама у окружењу, али се зову другачије. Националним испитивањима се проверава знање ученика у току и након основног образовања. На пример, националним испитивањима, која могу да се раде на узорку ученика, проверава се знање ученика у току и након основног образовања, односно проверава се како и колико се остварују циљеви образовања.
12. Од кога је наша земља преузела овај модел полагања завршног испита?
Модел завршног испита припремљен је и развијен у Министарству просвете. Он је заснован на анализи досадашњих испита у нашој земљи, анализи потреба у образовању, као и анализи различитих функција које такав испит треба да има у нашем образовном систему. Све земље на неки начин прате и вреднују постигнућа ученика током школовања, јер им то говори о квалитету образовног система, а испити и тестирања су један од најефикаснијих начина за то.

ПИТАЊА ОКО ЗБИРКИ

13. На колико језика су одштампане збирке?
Припремљене су збирке за српски, и за 7 језика националних мањина: албански, бугарски, мађарски, румунски, русински, словачки и хрватски језик, као и збирке из математике на сваком од ових језика – укупно 16 збирки.
Ученици који стичу основно образовање на језику националне мањине уместо српског имају право да на завршном испиту полажу матерњи језик.
14. Да ли све школе у Србији имају збирке задатака у електронској форми?
Збирке задатака у електронској форми могу се преузети са Интернет сајтова Министарства просвете www.mpn.gov.rs и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања www.ceo.edu.rs.
15. Где могу да се купе збирке задатака?
Збирке се могу купити у књижарама Просветног прегледа.
16. Ко је састављао задатке у збиркама?
Збирке задатака састављали су наставници из основних и средњих школа, са одговарајућим искуством у изради задатака и тесова, а у процесу припемања збирки учествовали су стручни консултанти са Института за психологију из Београда и рецензенти, професори методике одговарајућег предмета и саветници Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
17. Шта ако се распродају све збирке?
Обезбеђен је довољан број примерака за све ученике, а збирке су такође доступне и на сајтовима Министарства просвете и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
18. Да ли постоје и збирке штампане Брајевим писмом?
Министарство просвете ће припремити упуство о начину полагања завршног испита за ученике са инвалидитетом или одређеним сметњама у развоју.
19. Да ли се задаци из српског језика и математике у збиркама разликују од прошлогодишњих?
Задаци у овим збиркама припремљени су на основу образовних стандарда за крај обавезног образовања. У њима се испитују три нивоа постигнућа ученика: основни, напредни и средњи. Поред тога, задаци су распоређени по областима дефинисаним у образовним стандардима. У задатке који су се нашли пред ученицима уграђено је вишегодишње искуство у припремању задатака и тестирања.
20. Да ли се у збиркама налазе и решења задатака?
Збирке имају између 310 и 350 задатака. Поред задатака, збирке садрже решења и листу образовних стандарда на основу које су припремљени задаци.

ПИТАЊА ОКО ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

21. Да ли су наставници дужни да раде са ученицима у оквиру постојећег фонда часова или су припреме планиране као допунска настава?
Сваки наставник је обавезан да у оквиру припремне, а не редовне наставе, припрема ученике за завршни испит. Припремна настава обухвата 10 одсто од фонда часова, сто значи да, ако је фонд часова математике 70, припремна настава обухвата додатних 7 часова.
22. Да ли су наши наставници обучени да раде по образовним стандардима?
Образовне стандарде за крај обавезног образовања усвојио је Национални просветни савет 19. маја 2009. године, а 5. јула 2010. објављен је Правилник о стандардима постигнућа − образовним стандардима за крај обавезног образовања. На сајту www.ceo.edu.rs Завода за вредновање, на Порталу за наставнике, налазе се различите публикације и други материјали из ове области. У току је додатна обука за примену образовних стандарда и реализацију завршног испита за све школе у земљи. Поред тога, сви просветни саветници у Србији су прошле године обучени за пружање подршке наставницима и школама у примени образовних стандарда.
23. Осим из збирки да ли ученици треба да вежбају задатке и из уџбеника?
Збирке задатака помажу ученицима у припремању за полагање завршног испита, али оне не могу да земене рад и припремање ученика током наставе. Ученици који редовно уче, уз подршку наставника, неће имати проблема током припремања завршног испита. На тестовима ће се наћи само задаци из збирки задатака које је припремио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, исти као у збиркама, делимично измењени и нови задаци које припрема Завод за вредновање. Да би ученици могли да се припреме и за решавање ових задатака, у збиркама су дати примери оваквих задатака.

ПИТАЊА ОКО САМОГ ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ЈУНУ 2012.

24. Шта ако је дете болесно када се полаже завршни испит?
Као и до сада, таквим ученицима биће омогућено накнадно полагање завршног испита.
25. Колико времена ће ђаци имати за израду задатака?
Завршни испит одржаће се током два дана (један дан – један предмет), а тест за сваки предмет ће трајати 120 минута.
26. Колико ће на тесту бити задатака из српског, а колико из математике?
На тесту из српског, односно матерњег језика, биће 20 задатака, као и на тесту из математике.
27. Да ли се завршни испит полаже у матичној школи?
Завршни испит ученици ће полагати у основним школама у којима су завршили осми разред.
28. Коме се прилажу евентуалне жалбе и до када?
Жалбе ће бити достављане школској односно окружној комисији да би се обезбедила двостепеност у жалбеном поступку.
29. Ко ће дежурати на испиту, да ли ће и како бити пооштрена контрола на испитима како би се избегло преписивање...?
Одговори на ова и слична питања утврђују се Упутством за полагање, које ће бити донето до краја марта, када ће и бити представљено јавности на конференцији за новинаре.

ПИТАЊА ОКО УПИСА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

30. Да ли ученик без иједног освојеног бода на завршном испиту може да упише средњу школу?
Може јер Закон предвиђа обавезу ученика да изађе на завршни испит.
31. Колико ученик може да упише школа на листу жеља?
До сада је тај број био 20. Министарство ће додатно размотрити то решење и донеће финалну одлуку о тачном броју за ову годину. О томе ће јавност бити правовремено обавештена.
32. Да ли ће се упис у средње школе разликовати и у чему?
Осим неких детаља око побољшања дежурстава и прегледања он ће изгледати углавном као и до сада.
33. Где ће бити објављени спискови са бодовима?
Спискови са бодовима биће објављени у матичним школама и на сајту Министарства просвете, када буду обрађени и прођу процедуру провере.
34. Колико највише ученика може да се упише у једно одељење у средњој школи?
Највише до тридесет ученика према конкурсу, али може бити и мање уколико су одељења огледна или профила који су преведени из огледа у редован систем.
Може бити и више од тридесет ученика у случајевима када има поноваца, досељених, или оних који су основно образовање стекли у иностранству; а према одлуци окружне уписне комисије и у другим случајевима када директор школе одлучује о одређеним правима ученика.
35. Које школе и који смерови-профили су најтраженији?
Економске, медицинске, туристичко-угоститељске школе и гимназије су најтраженије. Што се тиче смерова, у питању су: фармацеутски и физиотерапеутски техничар, кувар, конобар, банкарски службеник, пословни администратор и др.
Comments