Предлог плана за такмичења из физике за основне школе у школској 2010/2011.

поставио/ла ОШ ХРШ Информатика и рачунарство 23.11.2010. 12:13

ПРЕДЛОГ ПЛАНА ЗА ТАКМИЧЕЊА

ОСНОВНА ШКОЛА

 

ПЛАН ТАКМИЧЕЊА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ

 

РАЗРЕД

 

ОПШТИНСКО

 

ОКРУЖНО

 

РЕПУБЛИЧКО

 

СРПСКА ФИЗИЧКА ОЛИМПИЈАДА

VI

Kретање

Сила

Мерење

 

 

VII

Сила и кретање (Њутнови закони механике)

Кретање тела под дејством силе теже. Силе трења.

Равнотежа

 

 

VIII

Осцилаторно и таласно кретање. Светлосне појаве.

Електрично поље

Електрична струја

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА У VI РАЗРЕДУ

УВОД

·        Физика као природна наука и методе којима се она служи.

КРЕТАЊЕ

·        Кретање у свакодневном животу. Релативност кретања.

·        Појмови и величине којима се описује кретање (путања, пут, време, брзина, правац и смер кретања).

·        Подела кретања према облику путање и брзини тела. Зависност пређеног пута од времена код равномерног праволинијског кретања.

·        Променљиво праволинијско кретање (појам без формула). Средња брзина.

·        Таблично и графичко приказивање пређеног пута и брзине у зависности од времена. Коришћење графика.

СИЛА

·        Узајамно деловање два тела при непосредном додиру и последице таквог деловања.

·        Узајамно деловање два тела која нису у непосредном додиру (гравитационо, електрично, магнетно). Сила као мера узајамног деловања два тела, правац и смер деловања (појам).

·        Процена интензитета силе демонстрационим динамометром (јединице силе).

·        Сила Земљине теже (тежина тела).

·        Резултујућа сила која делује на тело (опругу – везивање опруга) .

·        Решавање проблема у вези са истезањем еластичне опруге (динамометра) и тежином тега, односно са калибрисањем опруге.

МЕРЕЊЕ

·        Основне и изведене физичке величине и њихове јединице.

·        Међународни систем мера.

·        Мерење дужине, површине, запремине и времена.

·        Мерење физичких величина. Појам средње вредности мерене величине и грешке при мерењу. Резултат мерења. Записивање резултата мерења (таблично, графички).

·        Мерни инструменти.

МАСА И ГУСТИНА

·        Инертност тела. Закон инерције (Први Њутнов закон).

·        Маса тела на основу појма о инертности и о узајмном деловању тела.

·        Маса и тежина као различити појмови.

·        Мерење масе вагом.

·        Густина тела.

ПРИТИСАК

·        Притисак чврстих тела.

·        Притисак у мирној течности. Хидростатички притисак. Спојени судови.

·        Преношење притиска кроз течности и гасове у затвореним судовима. Паскалов закон и његова примена.

·        Атмосферски притисак.

·        Кретање тела у флуидима (кретање подморнице, ваздушног балона). Примена Паскаловог закона. Хидраулична преса.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА У VII РАЗРЕДУ

СИЛА И КРЕТАЊЕ

·        Сила као узрок промене брзине. Убрзање.

·        Други Њутнов закон.

·        Равномерно променљиво праволинијско кретање.

·        Тренутна и средња брзина.

·        Зависност брзине и пута од времена.

·        Графичко представљање зависности брзине и пута од времена.

·        Трећи Њутнов закон.

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ. СИЛЕ ТРЕЊА.

·        Убрзање при кретању тела под дејством силе теже.

·        Слободно падање тела, бестежинско стање. Хитац навише и хитац наниже.

·        Силе трења на равној подлози и стрмој равни (формуле, компоненте сила) и силе отпора средине (без формуле).

РАВНОТЕЖА ТЕЛА

·        Деловање две силе на тело дуж истог правца.

·        Слагање и разлагање сила.

·        Појам и врсте равнотеже. Полуга и момент силе. Равнотежа полуге и њена примена.

·        Равнотежа тела на стрмој равни.

·        Притисак и потисак. Архимедов закон.

 

МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА.

·        Механички рад. Рад силе, рад силе теже и силе трења.

·        Механичка енергија. Кинетичка и потенцијална енергија. Гравитациона потенцијална енергија (у пољу Земљине теже).

·        Веза промене енергије и рада. Закон одржања механичке енергије.

·        Снага. Коефицијент корисног дејства.

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ

·        Топлотно ширење тела (линеарно и запреминско). Појам температуре.

·        Количина топлоте. Специични топлотни капацитет. Топлотна равнотежа.

·        Честични састав супстанције. Хаотично кретање молекула. Унутрашња енергија и температура.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА У VIII РАЗРЕДУ

ОСЦИЛАТОРНО И ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ

·        Осцилаторно кретање. Појмови и величине којима се описује осциловање (елонгација, амплитуда, фреквенција, период, период код математичког клатна). Увођење потенцијалне енергије осцилатора (у зависности од елонгације). Закон одржања енергије при осциловању тела (на примеру математичког клатна).

·        Таласно кретање. Основни параметри којима се описује таласно кретање (таласна дужина, фреквенција, брзина).

·        Звук. Карактеристике звука и звучна резонанција. Брзина звука у ваздуху.

·        Феномен Доплеровог ефекта (примена обрасца). Ултразвук. Проблем буке.

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ

·        Светлост. Праволинијско простирање светлости.

·        Закон одбијања светлости. Равна и сферна огледала. Геометријска конструкција ликова предмета.

·        Брзина светлости у различитим срединама. Индекс преламања и закон преламања. Тотална рефлексија.

·        Преламање светлости кроз призму (само конструкција) и сочиво (конструкција и израчунавање).

·        Геометријска конструкција ликова код сочива. Оптичка јачина сочива.

·        Око, лупа, микроскоп и дурбин.

·        Оптички инструменти. Конструкције ликова и линеарно увећање.

ЕЛЕКТРОСТАТИКА

·        Наелектрисавање тела. Количина наелектрисања. Закон одржања количине наелектрисања.

·        Кулонов закон. Електрично поље.

·        Рад у хомогеном електричном пољу.

·        Напон. Веза напона и јачине хомогеног поља.

·        Електрични капацитет. Кондензатори (плочасти). Везивање кондензатора.

НАПОМЕНА: Електрични капацитет, кондензатори и везивање кондензатора се не налазе у садржајима предвиђеним за редовну и додатну наставу, те Вас молимо да размотрите наш предлог да они ипак буду обухваћени планом за такмичења.

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

·        Електрична струја. Услови за настајање електричне струје и извори (ЕМS). Мерење електричне струје и напона.

·        Електрична отпорност проводника. Омов закон за део струјног кола. Рад и снага електричне струје. Џул-Ленцов закон. Омов закон за цело струјно коло. Везивање отпорника.

·        Кирхофова правила.

·        Електрична струја у течностима и гасовима.

МАГНЕТНО ПОЉЕ

·        Стални магнети. Магнетно поље Земље.

·        Магнетно поље електричне струје. Дејство магнетног поља на струјни проводник (Амперова и Лоренцова сила).

·        Допринос Николе Тесле и Михајла Пупина развоју науке о електромагнетним појавама и њиховој примени.

·        Решавање проблема из области електромагнетне индукције (Фарадејев закон).

ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ

·        Структура атома. Нуклеарне силе.

·        Природна радиоактивност. Радиоактивно зрачење (алфа, бета и гама зраци). Мере заштите од радиоактивног зрачења.

·        Вештачка радиоактивност. Фисија и фузија. Примена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења.

НАПОМЕНА: Садржаји рада по разредима обухватају и редовну и додатну наставу.

 Програм написали: Слађана Николић и Весна Рапајић

Comments