Практични аспекти Електронског учења

поставио/ла Милан Милошевић 22.11.2011. 14:54
Директан линк за пријављивање је http://dagenda.e-lrn.org/moodle/login/index.php
Приступни код је 1002

Курс је сачињен из четири целине, при чему је за реализацију сваке потребно по недељу дана. Настава ће се обављати преко интернета.
Наставне јединице обухваћене курсом су :

1. Лекција:
Тема:
Историјски развој учења на даљину, настанак електронског учења, средства и облици електронског учења.
Садржај:
Прва лекција обрађује историјски развој учења на даљину и настанак електронског учења, потребу из које је изникло електронско учење у доба широке распрострањености информационих и комуникационих технологија, те средства и различите примере примене електронског учења у свету и код нас.
Тестирање:
Провера стечених знања ће се обавити израдом теста сачињеног од двадесет питања са једним тачним или више понуђених тачних одговора из лекције.

2. Лекција:
Тема:
Појам Learning Management System-a и опис функција једног реалног LMS-a
Садржај:
Појам LMS-a и његова улога као средства у процесу електронског учења, пример једног LMS-а и приказ могућности са стране ученика, наставника и администратора.
Видео:
Приступ LMS-у у улози ученика, наставника и администратора.
Вежба:
Сваки полазник треба на удаљеном (за сврхе вежбе конфигурисаном LMS-у) да приступи и да као наставник направи једноставну лекцију, да је додели ученику, те да јој као ученик приступи и да одради задатак који му је наставник доделио. Вежба се оцењује као тест.

3. Лекција:
Тема:
Израда мултимедијалне лекције и ученичких задатака – Инструкциони дизајн
Садржај:
Полазници ће у лекцији обрађивати основе мултимедијалног дизајна лекције, прилагођеног могућностима LMS-а у контексту наставе која је изведена искључиво кроз електронско учење или ако је у питању хибридни приступ
Вежба:
Израда једне лекције са задатком за ученике, којој као ученик приступа други наставник. Вежбу оцењује колега наставник који је у улози ученика.

4. Лекција:
Тема:
Инсталација и администрирање LMS-a
Садржај:
У овој лекцији полазници ће бити упознати са условима и поступком инсталације и конфигурације LMS-а и са његовим администрирањем.
Вежба:
Полазницима ће бити обезбеђена могућност да буду администратори LMS-а посебно постављеног за потребе вежбе.
Тестирање:
Провера стечених знања ће се обавити израдом теста сачињеног од двадесет питања са једним тачним или више понуђених тачних одговора из лекције.

Comments