Оквир за процену резултата учења

Оцена Вештина изражавања и саопштавања (комуникација) Разумевање, примена и вредновање научених поступака и процедура Рад са подацима и рад на различитим врстама текстова Уметничко изражавање и  разумевање уметничких дела   Моторичке вештине, руковање прибором, алатом и технологијама и извођење радних задатака
5
– Уме да се писано, усмено и визуелно изражава на разумљив и уверљив начин у складу са ситуацијом и захтевима;
– уме да прилагођава писано, усмено и визуелно изражавање различитим контекстима.


– Уме да решава сложеније проблемске ситуације и одреди ограничења у решавању;

– уме да формулише претпоставке (хипотезе);


– формулише, упоређује и вреднује различите начине долажења до решења;


– примењује различите критеријуме разврставања у релативно сложеним примерима;


– изводи сложеније закључке и уме да их образложи;


– разуме, објашњава и предвиђа последице појава, процеса и односа који се испољавају у различитим условима и ситуацијама.– Уме критички да вреднује дате податке или изворе;

– уме да изабере, повезује и вреднује податке представљене на различите симболичке начине;


– уме да проналази, користи и вреднује податке из различитих извора и различитих медија и да их повезује са ситуацијама из свакодневног живота.– Има веома развијену музичку и ликовну писменост;

– уме да анализира и критички вреднује уметничка дела која су представници различитих стилова и епоха;


– уме да анализира и критички вреднује дела која одступају од карактеристика доминантних праваца.– Влада сложеним моторичким вештинама и техникама;

– рукује различитим прибором,  алатима и развијеним технологијама у целокупном технолошком процесу;


– извршава радне задатке компетентно и самостално, показује иницијативу и прилагођава се новим захтевима и контексту.4


– Уме да се писано, усмено и визуелно изражава у складу са различитим ситуацијама и захтевима.


– Пореди и разврстава садржаје на основу више критеријума истовремено;

– уме да примени поступке који подразумевају долажење до решења у више корака;


– уме да формулише претпоставке (хипотезе);


- предвиђа различите начине решавања проблема;


– изводи сложеније закључке и уме да их поткрепи подацима који су дати у тексту;


– разуме, повезује и објашњава појаве, процесе и односе који се испољавају у различитим условима и ситуацијама.– Уме да изабере и повезује податке представљене на различите симболичке начине;

– уме да проналази и користи податке из различитих извора и различитих медија и да их повезује са ситуацијама из свакодневног живота;


– из текста издваја најзначајније информације и изводи закључке на основу њих.– Има развијену музичку и ликовну писменост;

– уме да анализира и образложи став о уметничким делима која су представници различитих стилова и епоха.


 


– Влада неким сложеним моторичким вештинама и техникама;

– рукује различитим прибором и алатима и једноставним технологијама у појединим деловима технолошког процеса;


– извршава радне задатке компетентно и самостално.3


– Уме усмено, писано и визуелно да одговори на захтеве у познатим и једноставним ситуацијама.


– Примењује основне рачунске операције, формуле и уме да примени јасно описане поступке;

– уме да пореди и разврстава садржаје на основу задатог захтева;


– повезује и комбинује информације које су директно саопштене и на основу њих изводи закључке који су очигледни;


– разуме и повезује појаве, процесе и односе који се испољавају у различитим условима и ситуацијама.– Разликује битно од небитног, главно од споредног у типичним школским примерима и текстовима;

– разуме, користи и повезује податке представљене једноставним симболима који су карактеристични за одређене наставне предмете.- Има основе музичке и ликовне писмености;

– разликује типична уметничка дела на основу доминантних карактеристика праваца/стила.– Влада основним моторичким вештинама и техникама;

– рукује различитим прибором и алатима и примењује их у сложенијим операцијама;


– извршава радне задатке компетентно уз минимум помоћи и/или надзора.2


– Уме усмено, писано и визуелно да се изражава држећи се основног захтева у познатим и једноставним ситуацијама и износећи неке појединости.


– Директно примењује основне рачунске операције, формуле и уме да примени јасно описане поступке који се састоје од неколико једноставних корака;

– примењује стечена знања у добро познатим, једноставним ситуацијама;


– уме да закључује на основу информација које су једноставне и међусобно сагласне;


– разуме појаве, процесе и односе који се испољавају у различитим условима и ситуацијама.– Познаје и разуме кључне појмове и усвојио је одговарајући речник;

– уме да одреди основну тему и кључне појмове који су јасно представљени у једноставним текстовима;


– разуме и користи податке представљене једноставним симболима који су карактеристични за одређене наставне предмете.– Има основе музичке и ликовне писмености;

– познаје основне технике и форме музичког и ликовног изражавања;


–  уме да се музички и ликовно изрази користећи једноставне технике и средства.– Влада основним моторичким вештинама;

– рукује различитим прибором и алатима у једноставнијим операцијама;


– извршава радне задатке уз значајну помоћ и/или надзор.


Comments