Критеријуми за оцењивање владања

 
  5 4 3 2 1
Однос према школским обавезама               – У потпуности и правовремено извршава све обавезе;
– редовно похађа наставу и друге облике рада у које је укључен;

– поштује правила понашања и мере безбедности.    
– Извршава прописане обавезе;
– редовно похађа наставу али понекад закасни на час или неоправдано изостане;

– углавном поштује правила понашања и мере безбедности.
 
– Делимично испуњава прописане обавезе;
– често касни на час и понекад неоправдано изостаје са наставе;

– делимично поштује правила понашања и мере безбедности.
– Минимално и неблаговремено испуњава прописане  обавезе;
– не долази на време на часове и често неоправдано изостаје са наставе;

– минимално поштује правила понашања и мере безбедности.
– Не извршава прописане обавезе;
– неоправдано изостаје са наставе више од 25 часова;

– крши правила понашања и не придржава се мера безбедности.
Однос према другим ученицима – Негује атмосферу другарства у одељењу;
– ужива поверење међу друговима;

– своје ставове брани аргументовано водећи рачуна о осећањима других и усвојеним правилима понашања.
– Коректно се односи према другим ученицима;
– бранећи своје ставове мање води рачуна о усвојеним правилима понашања и осећањима других.
– Нема увек коректан однос према другим ученицима;
– бранећи своје ставове не води довољно рачуна о усвојеним правилима понашања и осећањима других.
– Нема коректан однос према ученицима;
– бранећи своје ставове не  води рачуна о усвојеним правилима понашања и осећањима других.
– Не поштује личност других ученика  и према њима се понаша нетолерантно;
– угрожава и повређује права и осећања других.
Однос према запосленима у школи и другим организацијама у којима се остварује образовно- васпитни рад – С поштовањем и уважавањем се односи према запосленима у школе и других организација. – Има коректан однос према запосленима   школе и других организација. – Нема увек коректан однос према запосленима  школе и других организација. – Не поштује и не уважава запослене  школе и других организација.   – Угрожава и повређује права и осећања запослених школе и других организација.  
  Однос према изреченој васпитној или васпитно-дисциплинској мери – Нема изречене васпитне мере.   – Преузима одговорност за своје поступке и коригује своје понашање након опомене или  изречене васпитне мере.         – Прихвата одговорност за своје понашање и коригује га у појачаном васпитном раду;
– на упозорење реагује поправљањем понашања али понавља поступке за које је већ упозорен.
– Тешко прихвата одговорност за своје понашање  и  понавља понашања за која му је изречена васпитна мера.     – Не  прихвата одговорност за своје понашање; 
– не поправља своје понашање након појачаног васпитног рада.
   
Однос према школској имовини, имовини других и заштити и очувању животне средине   – Поштује школску имовину и имовину других;
– има активан однос према очувању и заштити животне средине.
– Има коректан однос према школској имовини и имовини других;
– чува животну средину.
– Показује немар према школској имовини и имовини других;
– показује немар према животној средини.
– Не чува  школску имовину и имовину других;
– показује немар према очувању животне средине.
– Показује деструктивно понашање према школској имовини и имовини других;
– показује деструктивно понашање према животној средини.
Comments